โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งทางรางในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้มีมติ รับทราบ
ผลการประชุมคณะกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบก (คจร.) ที่ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บท
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-พัฒนาการ-
สำโรง) จัดอยู่ในโครงข่ายเพิ่มเติม
 

อย่างไรก็ตาม ตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2554 ได้กำหนดที่จะเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า
10 สายทาง ให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ครบภายใน 4 ปี (พ.ศ.2558) ซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วย  กระทรวงคมนาคมจึงได้
มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เริ่มก่อสร้างได้
ภายในกรอบระยะเวลาตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการศึกษา
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไว้แล้ว ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2550-
2554 และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact Assessment; EIA) ของโครงการระบบขนส่งมวลชน
สายสีเหลืองเข้มและสายสีเหลืองอ่อน ก็ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

 

 

 

 
การประกาศพื้นที่เวนคืนในราชกิจจานุเบกษา เพื่อกำหนดพื้นที่เวนคืนของโครงการ
 
 
งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง
   

จากกรณีที่สื่อมวลชนมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เพื่อดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในระยะข้างละ 200 ม.จากแนวเส้นทาง ตามราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/097/1.PDF 
ซึ่งมีประชาชนส่วนหนึ่งตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว และเกิดความวิตกกังวลขึ้นต่างๆ นานา ขอเรียนให้ประชาชนผู้อยู่ในแนวเส้นทาง ทราบว่า

1. การเวนคืนจะดำเนินการเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเท่านั้น ไม่ได้เวนคืนพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางในรัศมีข้างละ 200 เมตร ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้พื้นที่เวนคืนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทางขึ้นลงสถานีทั้ง 23 แห่ง (ทั้ง 4 ขา) อาคารจอดแล้วจร และศูนย์ซ่อมบำรุง เท่านั้น ซึ่งพื้นที่เวนคืนเกือบทั้งหมดยังเป็นไปตามที่เคยจัดประชุมรับความคิดเห็นและให้ข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ในพื้นที่ที่ต้องเวนคืนแต่ละแห่งจะมีการลงสำรวจของเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ต่อไป ดังหมายเหตุแนบท้ายราชกิจจานุเบกษา

2. การประกาศพื้นที่เวนคืนในราชกิจานุเบกษาจะไม่กระทำเป็นรายแปลง แต่จะประกาศเป็นพื้นที่ในรัศมีของแนวเส้นทาง เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติจริงในพื้นที่ หลังจากประกาศจะมีการสำรวจพื้นที่จริงตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุของราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ อีกครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ