เอกสารดาวน์โหลด  

Presentation การจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่  1 (ปฐมนิเทศโครงการฯ)

 
Click Download>> แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ  
     
Click Download>> Presentation ประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 ตำแหน่งสถานี
 
  (หมายเหตุ : ชื่อและตำแหน่งสถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการศึกษาเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด)  
     
Click Download>> Presentation ประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
     
Click Download>> Presentation ประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชน  
     
Click Download>> Presentation งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว สำโรง ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชุมใหญ่ครั้งที่ 1
 
   
     
Click Download>> วีดิทัศน์ สื่อการนำเสนอผลการศึกษาและออกแบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation การประชุมกลุ่มย่อย การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1

 
Click Download>> Presentation ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 
     
Click Download>> Presentation ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 การออกแบบสถานี  
     
Click Download>> Presentation ประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชน  
     
Click Download>> Presentation งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว สำโรง การประชุมกลุ่มย่อย การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1