การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
Mass Rapid Transit Authority of Thailand
175 ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0 2716 4000
โทรสาร : 0  2716  4019

           
 
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
 
 

 

 

 

 

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  
  ด้านวิศวกรรม
โทรศัพท์ : 0 2636 7510 ต่อ 337
โทรสาร : 0 2636 7357
 
บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

     

ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
โทรศัพท์ : 0 2522 7369 ต่อ 141
โทรสาร : 0 2522 7368

 

 

 

E-mail : yellowlinemonorail@gmail.com