เพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม (Feasibility Study)  ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
เพื่อการประกวดราคาค่าก่อสร้างโครงการ จัดเตรียมเอกสารประกวดข้อเสนองานให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา
รวมทั้งรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่วยดำเนินงานคัดเลือกผู้รับจ้าง และ/หรือเอกชนเข้าร่วมงานทั้งหมด
สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง